ĐÁP ÁN ĐẠI HỌC NĂM 2014

Hệ Khối thi Môn thi Năm thi
>> Hướng dẫn sử dụng

Dap an de thi Cao dang Mon sinh nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 197 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 197 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 963 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 963 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 846 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 846 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 724 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 724 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 425 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 425 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 538 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 538 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon su nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Sử khối C năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Sử khối C năm 2014 - Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon hoa nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 729 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 729 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 729 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 729 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 951 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 951 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 691 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 691 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Hoá khối B mã đề 526 năm 2014 - Bộ GD - ĐT    Đáp án Cao đẳng môn Hoá khối B mã đề 526 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 475 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 475 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Hoá khối B mã đề 248 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Hoá khối B mã đề 248 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 691 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao Đẳng môn Hóa khối A mã đề 691 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 526 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 526 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 475 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 475 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 951 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 951 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 248 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 248 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon dia nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Địa khối C năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Địa khối C năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon ly nam 2014

Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 628 năm 2014 -Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 427 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 427 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD -   
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý Khối A mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 427 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 427 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon van nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Văn khối D năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Văn khối D năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Văn khối C năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Văn khối C năm 2014 - Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon toan nam 2014

Đề thi Cao Đẳng môn Toán khối A1 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Toán khối A1 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Toán khối D1 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Toán khối D1 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Toán khối B năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Toán khối B năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Toán khối A năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Toán khối A năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Toán khối D năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Toán khối D năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon tieng anh nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 426 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 426 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 426 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 426 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D1 mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D1 mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon tieng phap nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 296 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 296 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 394 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 394 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 528 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 528 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 647 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 647 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 913 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 913 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon tieng nga nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 275 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 275 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 362 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 362 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 529 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 529 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 693 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 693 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 753 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 753 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 864 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 864 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon tieng trung nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 359 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 359 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 491 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 491 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 572 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 572 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 637 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 637 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 815 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 815 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 962 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 962 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon tieng duc nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 279 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 279 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 415 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 415 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 524 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 524 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 731 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 731 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 836 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 836 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 958 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 958 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Hệ Khối thi Môn thi Năm thi
>> Hướng dẫn sử dụng

Chú ý:
Bạn muốn nhận đáp án thi Cao Đẳng 2014 của mình làm đúng hay sai sau khi hết giờ thi? Để nhận ngay đáp án, soạn tin:

DACD Mãkhối Mãmôn Mãđề gửi 8702 
Mã môn: TOAN, LY, HOA, SINH ,VAN, SU, DIA, ANH, NGA, PHAP, TRUNG,NHAT, DUC 
Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề 
VD: Bạn vừa thi xong môn SINH khối B mã đề 234, bạn muốn biết đáp án mã đề này hãy soạn: 

DACD B SINH 234 gửi 8702 
Xem hướng dẫn chi tiết BẤM ĐÂY!

TƯ VẤN CHỌN TRƯỜNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường có điểm chuẩn năm 2015 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm 2016 dự kiến đạt được
Chọn khối thi
Chọn tỉnh thành
( bình chọn, / 10 điểm)