Chi tiết nguyện vọng 2 năm 2016

Trường:
Mã trường: NHS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 18.5
2 D340301 Kế toán A,A1,D1 18.5
3 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 18.5
4 D310106 Kinh tế quốc tế A,A1,D1 18.5
5 D340405 Hệ thống thông tin quản lí A,A1,D1 18.5
6 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 17

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
( bình chọn, / 10 điểm)