Chi tiết nguyện vọng 2 năm 2014

Trường:
Mã trường: C20
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C140202 GD Tiểu học A,A1 14 89
2 C140202 GD Tiểu học C 13.5 37
3 C140202 GD Tiểu học D1 14 73
4 C140206 GD Thể chất T 12 29
5 C140209 SP Toán học A,A1 10 54
6 C140211 SP Vật lý A,A1 10 38
7 C140212 SP Hoá học A 10 12
8 C140212 SP Hoá học B 11 14
9 C140213 SP Sinh học B 11 33
10 C140217 SP Ngữ văn C 10 66
11 C140218 SP Lịch Sử C 10 29
12 C140219 SP Địa Lý A,A1 10 18
13 C140219 SP Địa Lý C 10 20
14 C140231 SP Tiếng Anh D1 13.5 53
15 C220201 Tiếng Anh D1 13.5 99

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
( bình chọn, / 10 điểm)