Tỉ lệ chọi năm 2015 - Ti le choi nam 2015

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Mã trường: HTC
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 D340201 Tài chính – Ngân hàng 2000 1319 1/0.66
2 D340301 Kế toán 1300 1344 1/1.03
3 Quản tr D340101 240 247 1/1.03
4 Hệ thố D340405 100 25 1/0.25
5 Hệ thố D340405D1 20 24 1/1.2
6 Kinh tế D310101 180 191 1/1.06
7 Ngôn ng D220201 160 200 1/1.25
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)