Tỉ lệ chọi năm 2015 - Ti le choi nam 2015

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Mã trường: HCP
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 D310101 Kinh tế 200 169 1/0.85
2 D310106 Kinh tế quốc tế 100 89 1/0.89
3 D310205 Quản lý nhà nước 50 99 1/1.98
4 D340101 Quản trị kinh doanh 50 124 1/2.48
5 D340201 Tài chính ngân hàng 100 131 1/1.31
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)