Tỉ lệ chọi năm 2015 - Ti le choi nam 2015

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Mã trường: DLX
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 D340202 Bảo hiểm 350 111 1/0.32
2 D760101 Công tác xã hội 450 297 1/0.66
3 D340404 Quản trị nhân lực 700 401 1/0.57
4 D340101 Quản trị kinh doanh 400 193 1/0.48
5 D340301 Kế toán 700 537 1/0.77
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)