Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: LDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D850201 Bảo hộ lao động A, A1 15.5 80
2 D340101 Quản trị kinh doanh A 18 80
3 D340101 Quản trị kinh doanh A1 19
4 D340101 Quản trị kinh doanh D1 18.5
5 D340404 Quản trị nhân lực A 18 50
6 D340404 Quản trị nhân lực A1 19
7 D340404 Quản trị nhân lực D1 18.5
8 D340201 Tài chính ngân hàng A 16.5 90
9 D340201 Tài chính ngân hàng A1 17.5
10 D340201 Tài chính ngân hàng D1 18.5
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn