Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: KTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1 13 600
2 D340101 Quản trị kinh doanh D1 - 6 13.5
3 D340201 Tài chính – Ngân hàng A, A1 13
4 D340201 Tài chính – Ngân hàng D1 - 6 13.5
5 D340301 Kế toán A, A1 13
6 D340301 Kế toán D1 - 6 13.5
7 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 13
8 D480201 Công nghệ thông tin D1 - 6 13.5
9 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 - 6 10
10 C340201 Tài chính – Ngân hàng A, A1, D1 - 6 10
11 C340301 Kế toán A, A1, D1 - 6 10
12 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 - 6 10
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn