Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D720401   Dược học (Dược sĩ Đại học) A 13 Bậc Đại Học
2 D720401   Dược học (Dược sĩ Đại học) B 14 Bậc Đại Học
3  D720501   Điều dưỡng    B 14 Bậc Đại Học
4 D850103   Quản lý đất đai A, A1 13 Bậc Đại Học
5 D850103   Quản lý đất đai B 14 Bậc Đại Học
6  D340301   Kế toán A, A1 13 Bậc Đại Học
7  D340301   Kế toán D1 13.5 Bậc Đại Học
8 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 13 Bậc Đại Học
9 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5 Bậc Đại Học
10 D340101 Quản trị kinh doanh A 13 Bậc Đại Học
11 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 Bậc Đại Học
12 D510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 13 Bậc Đại Học
13 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 13 Bậc Đại Học
14 D480201 Công nghệ thông tin D1 13.5 Bậc Đại Học
15 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13 Bậc Đại Học
16 D620301 Nuôi trồng thủy sản A, A1 13 Bậc Đại Học
17 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 14 Bậc Đại Học
18 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5 Bậc Đại Học
19 D220330 Văn học C 14 Bậc Đại Học
20 D220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) C 14 Bậc Đại Học
21 D220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) D1 13.5 Bậc Đại Học
22  D540101 Công nghệ thực phẩm A, A1 13 Bậc Đại Học
23  D540101 Công nghệ thực phẩm B 14 Bậc Đại Học
24 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 10 Bậc Cao Đẳng
25 C480202 Tin học ứng dụng A, A1, D1 10 Bậc Cao Đẳng
26 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10 Bậc Cao Đẳng
27 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 10 Bậc Cao Đẳng
28 C340301 Kế toán A, A1, D1 10 Bậc Cao Đẳng
29  C720401 Dược A 10 Bậc Cao Đẳng
30  C720401 Dược B 11 Bậc Cao Đẳng
31 C720501 Điều dưỡng B 11 Bậc Cao Đẳng
32 C620301 Nuôi trồng thủy sản A, A1 10 Bậc Cao Đẳng
33 C620301 Nuôi trồng thủy sản B 11 Bậc Cao Đẳng
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn