Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DLS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D340404 Quản trị nhân lực A, D1 19.5 Cơ sở Hà Nội
2 D340301 Kế toán A, D1 19.5 Cơ sở Hà Nội
3 D340202 Bảo hiểm A 18.5 Cơ sở Hà Nội
4 D340202 Bảo hiểm D1 18 Cơ sở Hà Nội
5 D760101 Công tác xã hội C 22.5 Cơ sở Hà Nội
6 D760101 Công tác xã hội D1 17 Cơ sở Hà Nội
7 D340101 Quản trị kiinh doanh A, D1 19 Cơ sở Hà Nội
8 D340404 Quản trị nhân lực A, D1 15.5 Cơ sở Sơn Tây
9 D340301 Kế toán A, D1 15.5 Cơ sở Sơn Tây
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn