Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DBV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13 500
2 D480201 Công nghệ thông tin A, A1, 13
3 D480201  Công nghệ thông tin D1 13.5
4 D510102  Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 13
5 D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học: Hóa dầu A 15
6 D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học: Hóa dầu B 16
7 D510401  Công nghệ kỹ thuật hoá học: công nghệ môi trường A 13
8 D510401  Công nghệ kỹ thuật hoá học: công nghệ môi trường B 14
9 D540101 Công nghệ thực phẩm A, 13
10 D540101 Công nghệ thực phẩm  B 14
11 D340301 Kế toán kiểm toán A, A1, 13
12 D340301  Kế toán tài chính D1-6 13.5
13 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, 13
14 D340101 Quản trị kinh doanh D1-6 13.5
15 D220213 Đông Phương học  C, 14
16 D220213 Đông Phương học D1-6 13.5
17 D220201 Ngôn ngữ Anh CN Tiếng  Anh thương mại  (ĐH) A1,  15
18 C510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A, A1 10
19 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, 10
20 C480201  Công nghệ thông tin D1 10
21 C510102  Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 10
22 C510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học: Hóa dầu A 10
23 C510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học: Hóa dầu B 11
24 C510401  Công nghệ kỹ thuật hoá học: công nghệ môi trường A 10
25 C510401  Công nghệ kỹ thuật hoá học: công nghệ môi trường B 11
26 C540101 Công nghệ thực phẩm A, 10
27 C540101 Công nghệ thực phẩm  B 11
28 C340301 Kế toán kiểm toán A, A1, 10
29 C340301  Kế toán tài chính D1-6 10
30 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, 10
31 C340101 Quản trị kinh doanh D1-6 10
32 C220209.0 †Tiếng Nhật  D1-6 10
33 C220201.1  †Tiếng Anh CN Tiếng Anh thương mại (CĐ) D1 10
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn