Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140202 Giáo dục Tiểu học 15
2 D140206 Giáo dục thể chất  16.75
3 D140209 Sư phạm Toán học  15
4 D140210 Sư phạm Tin học  15.5
5 D140212 Sư phạm Hóa học   15.75
6 D140213 Sư phạm Sinh học  17
7 D140231 Sư phạm Tiếng Anh  15.25
8 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp  16.5
9 D220113 Việt Nam học  15
10 D220203 Ngôn ngữ Pháp  15
11 D310201 Chính trị học   15
12 D310301 Xã hội học 15
13 D340120 Kinh doanh quốc tế   15.25
14 D340121 Kinh doanh thương mại  15
15 D380101 Luật  15
16 D420201 Công nghệ sinh học  15
17 D420203 Sinh học ứng dụng 15
18 D440112 Hóa học   15
19 D440301 Khoa học môi trường 15.25
20 D440306 Khoa học đất 16
21 D460112 Toán ứng dụng  15.25
22 D480101 Khoa học máy tính  15.25
23 D480102 Truyền thông và mạng máy tính  15
24 D480201 Công nghệ thông tin  15
25 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử  15
26 D520320 Kỹ thuật môi trường  15.5
27 D540104 Công nghệ sau thu hoạch 15
28 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản  15
29 D580202 Kỹ thuật công trình thủy 15.25
30 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
31 D620110 Khoa học cây trồng   16.5
32 D620112 Bảo vệ thực vật  16.25
33 D620116 Phát triển nông thôn  15
34 D620301 Nuôi trồng thủy sản 15.25
35 D620302 Bệnh học thủy sản  16.25
36 D620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản   16.5
37 D850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên  15.25
38 D220113H Việt Nam học  15
39 D220201H Ngôn ngữ Anh  15.25
40 D340101H Quản trị kinh doanh   15.25
41 D480201H Công nghệ thông tin  15
42 D580201H Kỹ thuật công trình xây dựng  15.25
43 D620102H Khuyến nông 16.25
44 D620109H Nông học  15.5
45 D620114H Kinh doanh nông nghiệp 15
46 D620115H Kinh tế nông nghiệp   15
47 D620301H Nuôi trồng thủy sản  15
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn