Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: KCC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480101 Khoa học máy tính 15 Xét điêm tốt nghiệp THPT: 18 điểm
2 D480103 Kỹ thuật phần mềm 15 Xét điêm tốt nghiệp THPT: 18 điểm
3 D480104 Hệ thống thông tin 15 Xét điêm tốt nghiệp THPT: 18 điểm
4 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15 Xét điêm tốt nghiệp THPT: 18 điểm
5 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 Xét điêm tốt nghiệp THPT: 18 điểm
6 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15 Xét điêm tốt nghiệp THPT: 18 điểm
7 D510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15 Xét điêm tốt nghiệp THPT: 18 điểm
8 D580302 Quản lý xây dựng 15 Xét điêm tốt nghiệp THPT: 18 điểm
9 D510601 Quản lý công nghiệp 15 Xét điêm tốt nghiệp THPT: 18 điểm
10 D510602 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 15 Xét điêm tốt nghiệp THPT: 18 điểm
11 D540102 Công nghệ thực phẩm 15 Xét điêm tốt nghiệp THPT: 18 điểm
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn