Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D840106 Khoa học hàng hải 15
2 D102 Khai thác máy tàu biển 15
3 D520216 Kỹ thuật điều khiển & TĐH 15 Đào tạo chất lượng cao
4 D103 Điện tự động tàu thủy 15
5 D520122 Kỹ thuật tàu thủy 15
6 D106 Máy tàu thủy 15
7 D107 Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi 15
8 D108 Đóng tàu & công trình ngoài khơi 15
9 D520103 Kỹ thuật cơ khí 15
10 D109 Máy nâng chuyển 15
11 D580203 Kỹ thuật công trình biển 15
12 D110 Xây dựng công trình thủy 15
13 D590205 Kỹ thuật XD công trình giao thông 15
14 D113 Kỹ thuật cầu đường 15
15 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 20
16 D127 Kiến trúc dân dụng & công nghiệp 20
17 H105 Điện tự động công nghiệp 15 Đào tạo chất lượng cao
18 D480201 Công nghệ thông tin 15 Đào tạo chất lượng cao
19 H114 Công nghệ thông tin 15 Đào tạo chất lượng cao
20 C840108 Vận hành khai thác máy tàu 10 Cao đẳng
21 C102 Khai thác máy tàu biển 10 Cao đẳng
22 C510303 Công nghệ KT điều khiển &TĐH 10 Cao đẳng
23 C103 Kỹ thuật điện tàu thủy 10 Cao đẳng
24 C105 Điện tự động công nghiệp 10 Cao đẳng
25 C840101 Khai thác vận tải 10 Cao đẳng
26 C401 Kinh tế vận tải biển 10 Cao đẳng
27 C340101 Quản trị kinh doanh 10 Cao đẳng
28 C403 Quản trị kinh doanh 10 Cao đẳng
29 C404 Tài chính kế toán 10 Cao đẳng
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn