Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DYD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 15 50 Kết quả học tập THPT: 18
2 D440301 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 15 60 Kết quả học tập THPT: 18
3 D420201 CÔNG NGHỆ SINH HỌC 15 50
4 D720501 ĐIỀU DƯỠNG 15 145 Kết quả học tập THPT: 18
5 D340101 QUẢN TRỊ KINH DOANH 15 130 Kết quả học tập THPT: 18
6 D340103 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 15 Kết quả học tập THPT: 18
7 D580102 KIẾN TRÚC 10 80 Kết quả học tập THPT: 11 Kết quả học tập THPT: 5.5 (môn văn)
8 D210405 THIẾT KẾ NỘI THẤT 10 45 Kết quả học tập THPT: 11 Kết quả học tập THPT: 5.5 (môn văn)
9 D220201 NGÔN NGỮ ANH 15 90 Kết quả học tập THPT: 18
10 C340101 QUẢN TRỊ KINH DOANH 0 35 Tốt nghiệp THPT
11 C720501 ĐIỀU DƯỠNG 0 35 Tốt nghiệp THPT
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn