Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: VHS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 15
2 D220113 Việt Nam học 19.25
3 D220340 Văn hoá học 18.5
4 D220342 Quản lý văn hóa 17.5
5 D320202 Khoa học thư viện 16
6 D320305 Bảo tàng học 15
7 D320402 Kinh doanh xuất bản phẩm 17.25
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)