Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: VHH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 A220340C Văn hoá học - Văn hoá truyền thông c 23.5
2 A220340D Văn hoá học - Văn hoá truyền thông D 18.75
3 D220113C Việt Nam học- Văn hoá du lịch c 23.5
4 D220113D Việt Nam học- Văn hoá du lịch D 18.75
5 B220113C Việt Nam học- Lữ hành hướng dàn DL 23.5
6 B220113D Việt Nam học- Lữ hành hướng dàn DL 18.75
7 A220113 Việt Nam học- Hướng dẫn du lịch QT 19
8 D380101C Luật C 22
9 D380101D Luật D 18.75
10 D320101C Báo chí c 22
11 D320101D Báo chí D 18.75
12 D320202C Khoa học thư viện c 20
13 D320202D Khoa học thư viện D 16
14 D320201C Thông tin học c 20
15 D320201D Thông tin học D 16
16 D320305C Bảo tàng học C 20
17 D320305D Bảo tàng học D 16
18 D320402C Kinh doanh xuất sản phẩm c 20
19 D320402D Kinh doanh xuất sản phẩm D 16
20 A220342C QLVH-QL nhà nước vê gia đình c 20
21 A220342D QLVH-QL nhà nước vê gia đình D 16
22 B220342C QLVH-QL nhà nước về di sản văn hoá c 20
23 B220342D QLVH-QL nhà nước về di sản văn hoá D 16
24 D220340C Văn hoá học - Nghiên cứu VH c 20
25 D220340D Văn hoá học - Nghiên cứu VH D 16
26 D220112C Văn hoá các dân tộc thiêu sô VN c 20
27 D220112D Văn hoá các dân tộc thiêu sô VN D 16
28 D220342C QLVH-Chính sách văn hoá và QLNT c 20
29 D220342D QLVH-Chính sách văn hoá và QLNT D 16
30 A220341C Gia đình học c 17
31 A220341D Gia đình học D 16
32 D220342R QLVH-Chính sách văn hoá và QLNT R 22.5
33 X220342 QLVH-Biẻu diên âm nhạc 19.5
34 Y220342 QLVH-Đạo diên sự kiện 21.25
35 Z220342 QLVH-Biẻn đạo múa đại chúng 23.25
36 D220113LTC Liên thông Việt Nam học c 20.5
37 D220113LTD Liên thông Việt Nam học D 15
38 D220342LTC Liên thòng Quản lý văn hoá c 17
39 D220342LTD Liên thòng Quản lý văn hoá D 15
40 D320202LTC Liên thòng Khoa học thư viện c 17
41 D320202LTD Liên thòng Khoa học thư viện D 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)