Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: SP2
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140201 Giáo dục Mầm non 17.5
2 D140202 Giáo dục Tiểu học 28.75 Nhân hệ số 2 môn in hoa
3 D140204 Giáo dục Công dân 19 Nhân hệ số 2 môn in hoa
4 D140206 Giáo dục Thể chất 21 Nhân hệ số 2 môn in hoa
5 D140208 Giáo dục Quốc phòng - An Ninh 21.5
6 D140209 Sư phạm Toán học 30 Nhân hệ số 2 môn in hoa
7 D140210 Sư phạm Tin học 24 Nhân hệ số 2 môn in hoa
8 D140211 Sư phạm Vật lý 28.5 Nhân hệ số 2 môn in hoa
9 D140212 Sư phạm Hóa học 28 Nhân hệ số 2 môn in hoa
10 D140213 Sư phạm Sinh học 26 Nhân hệ số 2 môn in hoa
11 D140217 Sư phạm Ngữ văn 28.5 Nhân hệ số 2 môn in hoa
12 D140218 Sư phạm Lịch sử 27 Nhân hệ số 2 môn in hoa
13 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 29 Nhân hệ số 2 môn in hoa
14 D220113 Việt Nam học 26 Nhân hệ số 2 môn in hoa
15 D220201 Ngôn ngữ Anh 28 Nhân hệ số 2 môn in hoa
16 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 24 Nhân hệ số 2 môn in hoa
17 D220310 Lịch sử 27 Nhân hệ số 2 môn in hoa
18 D220330 Văn học 28.5 Nhân hệ số 2 môn in hoa
19 D420101 Sinh học 26 Nhân hệ số 2 môn in hoa
20 D440102 Vật lý 28.5 Nhân hệ số 2 môn in hoa
21 D440112 Hóa học 28 Nhân hệ số 2 môn in hoa
22 D460101 Toán học 30 Nhân hệ số 2 môn in hoa
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)