Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QST
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D440228 Hải dương học A00 18
2 D440112 Hoá học A00 22.75
3 D520402 Kỹ thuật hạt nhân A00 23
4 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01 22
5 D480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin A00; A01 23
6 D460101 Toán học A00; A01 20
7 D440102 Vật lý học A00; A01 20
8 D480201_TT Ngành công nghệ thông tin: Chương trình tiên tiến A00; A01 22
9 D480201_CL Ngành công nghệ thông tin: Chương trình theo chuân kiêm định quốc tế A00; A01 20
10 D480201_VP Ngành công nghệ thông tin: Chương trình liên kết với đại học Claude Bernard Lyon 1 A00; A01 17
11 C480201 Cao đẳng Công nghệ thông tin A00; A01 17
12 D510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; B00 21.75
13 D420201 Công nghệ Sinh học A00; B00 23
14 D440201 Địa chất học A00; B00 19
15 D440301 Khoa hoc Môi trường A00; B00 20.75
16 D430122 Khoa học Vật liệu A00; B00 20
17 D510401_CL Công nghệ kỹ thuật Hoá học: Chương trình chât lượng cao A00; B00; D07 19.25
18 D440228 Hải dương học B00 20
19 D440112 Hoá học B00 23.75
20 D420101 Sinh học B00 20.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)