Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QSC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480101 Khoa học máy tính 22.25
2 D480102 Truyền thông và mạng máy tính 21.75
3 D480103 Kỹ thuật phần mềm 24
4 D480103 Kỹ thuật phần mềm - chất lượng cao 21
5 D480104 Hệ thống thông tin 21.75
6 D480104 Thương mại điện tử (ngành Hệ thống thông tin) 21.75
7 D480104 Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến 20
8 D480104 Hệ thống thông tin - chất lượng cao 20
9 D480201 Công nghệ thông tin 23
10 D480299 An toàn thông tin 22.25
11 D520214 Kỹ thuật máy tính 21.75
12 D520214 Kỹ thuật máy tính - chất lượng cao 20.25
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)