Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NTH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 NTH01 Kinh tế ; Kinh tế quốc tế ; Luật A00 26.45 Điểm môn Toán >= 7,25 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,25)
2 NTH02 Quản trị kinh doanh ;Kinh doanh quốc tế A00 26.35 Điểm môn Toán >= 8,25 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8,25)
3 NTH03 Kế toán ; Tài chính- ngân hàng A00 25.8 Điểm môn Toán >= 8 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8)
4 D310101 Kinh tế A00 26.5
5 D340101 Quản trị kinh doanh A00 26 Điểm môn Toán >= 9 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 9)
6 D340201 Tài chính - Ngân hàng A00 25.75 Điểm môn Toán >= 8 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8)
7 D340301 Kế toán A00 25.75
8 NTH08 Quản trị kinh doanh ; Kế toán ;Kinh doanh quốc tế A00 18
9 NTH01 Kinh tế ; Kinh tế quốc tế ; Luật A01 24.95 Điểm môn Toán >= 7,25 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,25)
10 NTH02 Quản trị kinh doanh ;Kinh doanh quốc tế A01 24.83 Điểm môn Toán >= 8,25 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8,25)
11 NTH03 Kế toán ; Tài chính- ngân hàng A01 24.3 Điểm môn Toán >= 8 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8)
12 D310101 Kinh tế A01 25
13 D340101 Quản trị kinh doanh A01 24.5 Điểm môn Toán >= 9 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 9)
14 D340201 Tài chính - Ngân hàng A01 24.25 Điểm môn Toán >= 8 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8)
15 D340301 Kế toán A01 24.25
16 NTH08 Quản trị kinh doanh ; Kế toán ;Kinh doanh quốc tế A01 18
17 NTH01 Kinh tế ; Kinh tế quốc tế ; Luật D01 24.95 Điểm môn Toán >= 7,25 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,25)
18 NTH02 Quản trị kinh doanh ;Kinh doanh quốc tế D01 24.85 Điểm môn Toán >= 8,25 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8,25)
19 NTH03 Kế toán ; Tài chính- ngân hàng D01 24.3 Điểm môn Toán >= 8 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8)
20 NTH04 Ngôn ngữ Anh ( ngoại ngữ nhân hệ số 2) D01 33.03 Điểm môn Toán >= 7,75 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,75)
21 NTH06 Ngôn ngữ Trung ( ngoại ngữ nhân hệ số 2) D01 32.31 Điểm môn Toán >= 6,75 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 6,75)
22 NTH07 Ngôn ngữ Nhật ( ngoại ngữ nhân hệ số 2) D01 32.46 Điểm môn Toán >= 8,50 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8,50)
23 D310101 Kinh tế D01 25
24 D340101 Quản trị kinh doanh D01 24.5 Điểm môn Toán >= 9 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 9)
25 D340201 Tài chính - Ngân hàng D01 24.25 Điểm môn Toán >= 8 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8)
26 D340301 Kế toán D01 24.25
27 NTH08 Quản trị kinh doanh ; Kế toán ;Kinh doanh quốc tế D01 18
28 NTH01 Kinh tế ; Kinh tế quốc tế ; Luật D02 23.45 Điểm môn Toán >= 7,25 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,25)
29 NTH01 Kinh tế ; Kinh tế quốc tế ; Luật D03 24.95 Điểm môn Toán >= 7,25 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,25)
30 NTH05 Ngôn ngữ Pháp ( ngoại ngữ nhân hệ số 2) D03 31.77 Điểm môn Toán >= 6,25 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 6,25)
31 NTH01 Kinh tế ; Kinh tế quốc tế ; Luật D04 24.95 Điểm môn Toán >= 7,25 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,25)
32 NTH06 Ngôn ngữ Trung ( ngoại ngữ nhân hệ số 2) D04 29.31 Điểm môn Toán >= 6,75 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 6,75)
33 NTH01 Kinh tế ; Kinh tế quốc tế ; Luật D06 24.95 Điểm môn Toán >= 7,25 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,25)
34 NTH07 Ngôn ngữ Nhật ( ngoại ngữ nhân hệ số 2) D06 29.46 Điểm môn Toán >= 8,50 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8,50)
35 D310101 Kinh tế D06 25
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)