Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NHS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 15 Liên thông đại học chính quy
2 D340405 HT thông tin quản lý A,A1,D1 20.5
3 D340301 Kế tóan A,A1,D1 20.5
4 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 20.5
5 D310106 Kinh tế quốc tế A,A1,D1 20.5
6 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 20.5
7 D340301 Kế toán A,A1,D1 15 Liên thông đại học chính quy
8 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 15 Liên thông đại học chính quy
9 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 20.5
10 D380107 Luật Kinh tế D1 20.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)