Kết quả Điểm Chuẩn năm 2012 - Ket qua Diem Chuan nam 2012

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DQN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Sư phạm Toán học A 17.5
2 Sư phạm Vật lý A 15
3 Sư phạm Hóa học A 17
4 Sư phạm Sinh học B 14.5
5 Sư phạm Ngữ văn C 17.5
6 Sư phạm Lịch sử C 16
7 Sư phạm Địa lý A 17.5
8 Giáo dục chính trị C 14.5
9 Sư phạm Địa lý C 16.5
10 Giáo dục chính trị D1 13.5
11 Tâm lý học Giáo dục B 14
12 Tâm lý học Giáo dục C 14.5
13 Sư phạm Tiếng Anh D1 18.5
14 Giáo dục Tiểu học A 16
15 Giáo dục Tiểu học C 17.5
16 Giáo dục thể chất T 19
17 Giáo dục mầm non M 17
18 Sư phạm Tin học D1 13.5
19 Toán học A 13
20 Công nghệ thông tin A 13
21 Công nghệ thông tin D1 13.5
22 Vật lý học A 13
23 Hóa học A 13
24 Sinh học B 14
25 Quản lý giáo dục C 14.5
26 Quản lý giáo dục A 13
27 Quản lý đất đai A 13
28 Quản lý đất đai B 14
29 Quản lý đất đai D1 13.5
30 Địa lý tự nhiên A 13
31 Địa lý tự nhiên B 14
32 Địa lý tự nhiên D1 13.5
33 Văn học C 14.5
34 Lịch sử C 14.5
35 Công tác xã hội C 14.5
36 Công tác xã hội D1 13.5
37 Việt Nam học C 14.5
38 Việt Nam học D1 13.5
39 Quản lý nhà nước ( Hành chính học) D1 13.5
40 Quản lý nhà nước ( Hành chính học) C 14.5
41 Quản lý nhà nước ( Hành chính học) A 13
42 Ngôn ngữ Anh D1 15
43 Quản trị kinh doanh A 13
44 Quản trị kinh doanh D1 13.5
45 Kinh tế A 13
46 Kinh tế D1 13.5
47 Kế toán A 13
48 Kế toán D1 13.5
49 Tài chính- Ngân hàng A 13
50 Tài chính- Ngân hàng D1 13.5
51 Tài chính- Ngân hàng A 13
52 Kĩ thuật điện tử, truyền thông A 13
53 Kĩ thuật điện tử, điện tử A 13
54 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A 13
55 Nông học B 14
56 Công nghệ Kĩ thuật Hóa học A 13
57 Tin học A 13
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)