Kết quả Điểm Chuẩn năm 2013 - Ket qua Diem Chuan nam 2013

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140231 Sư phạm tiếng Anh D1 21
2 D140233 Sư phạm tiếng Pháp D1,D3 13.5
3 D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc D1,D2,D3,D4 13.5
4 D220113 Việt Nam học D1,D2,D3,D4 13.5
5 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 19.5
6 D220202 Ngôn ngữ Nga D1,D2,D3,D4 13.5
7 D220203 Ngôn ngữ Pháp D1,D3 13.5
8 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,D2,D3,D4 13.5
9 D220209 Ngôn ngữ Nhật D1,D2,D3,D4,D6 20.5
10 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D1,D2,D3,D4 14.5
11 D220212 Quốc tế học D1 13.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)