ĐÁP ÁN ĐẠI HỌC NĂM 2014

Hệ Khối thi Môn thi Năm thi
>> Hướng dẫn sử dụng

Dap an de thi Cao dang Mon sinh nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 197 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 197 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 963 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 963 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 846 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 846 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 724 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 724 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 425 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 425 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 538 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Sinh khối B mã đề 538 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon su nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Sử khối C năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Sử khối C năm 2014 - Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon hoa nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 729 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 729 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 729 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 729 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 951 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 951 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 691 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 691 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Hoá khối B mã đề 526 năm 2014 - Bộ GD - ĐT    Đáp án Cao đẳng môn Hoá khối B mã đề 526 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 475 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 475 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Hoá khối B mã đề 248 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Hoá khối B mã đề 248 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 691 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao Đẳng môn Hóa khối A mã đề 691 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 526 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 526 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 475 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 475 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 951 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 951 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 248 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 248 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon dia nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Địa khối C năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Địa khối C năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon ly nam 2014

Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 628 năm 2014 -Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 427 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 427 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD -   
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A1 mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý Khối A mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý Khối A mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 427 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 427 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon van nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Văn khối D năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Văn khối D năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Văn khối C năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Văn khối C năm 2014 - Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon toan nam 2014

Đề thi Cao Đẳng môn Toán khối A1 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Toán khối A1 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Toán khối D1 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Toán khối D1 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Toán khối B năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Toán khối B năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Toán khối A năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Toán khối A năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao Đẳng môn Toán khối D năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao Đẳng môn Toán khối D năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon tieng anh nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 426 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 426 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 741 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 426 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 426 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 513 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 628 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D1 mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D1 mã đề 358 năm 2014 - Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D1 Mã đề 863 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon tieng phap nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 296 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 296 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 394 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 394 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 528 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 528 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 647 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 647 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 913 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 Mã đề 913 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon tieng nga nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 275 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 275 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 362 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 362 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 529 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 529 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 693 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 693 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 753 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 753 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 864 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Nga khối D2 Mã đề 864 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon tieng trung nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 359 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 359 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 491 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 491 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 572 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 572 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 637 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 637 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 815 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 815 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 962 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 Mã đề 962 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  

Dap an de thi Cao dang Mon tieng duc nam 2014

Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 279 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 279 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 415 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 415 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 524 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 524 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 731 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 731 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 836 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 836 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 958 năm 2014 - Bộ GD - ĐT   Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D5 Mã đề 958 năm 2014 - Bộ GD - ĐT  
Hệ Khối thi Môn thi Năm thi
>> Hướng dẫn sử dụng

Chú ý:
Bạn muốn nhận đáp án thi Cao Đẳng 2014 của mình làm đúng hay sai sau khi hết giờ thi? Để nhận ngay đáp án, soạn tin:

DACD Mãkhối Mãmôn Mãđề gửi 8702 
Mã môn: TOAN, LY, HOA, SINH ,VAN, SU, DIA, ANH, NGA, PHAP, TRUNG,NHAT, DUC 
Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề 
VD: Bạn vừa thi xong môn SINH khối B mã đề 234, bạn muốn biết đáp án mã đề này hãy soạn: 

DACD B SINH 234 gửi 8702 
Xem hướng dẫn chi tiết BẤM ĐÂY!

( bình chọn, / 10 điểm)