Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc công bố điểm chuẩn 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 08:29
Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc công bố điểm chuẩn 2017 như sau:

(Theo ĐH TTLL)
( bình chọn, / 10 điểm)